خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی   معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی (شماره تماس : 05632213142)

ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021182100

ساماندهي دامداري هاي روستايي، عشايري و غير صنعتي

غیر الکترونیکی

 

2

13021182101

 صدور شناسنامه زنبورداري

  

 https://semak.maj.ir/

3

13021182102

 صدور شناسه و شناسنامه دام

 https://semak.maj.ir/

4

13021182103

 صدور مجوزتاسیس  دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

 https://semak.maj.ir/

5

13021182104

        صدور مجوز ایجاد مراکز تولید مواد ژنی

غیر الکترونیکی

 

6

13021182105

صدور مجوز جوجه ­ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار    

 https://semak.maj.ir/

7

13021182106

مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر گوشتي

 https://semak.maj.ir/

8

13021182107

مجوز صادرات محصولات اصلي دام و طيور

 https://semak.maj.ir/

9

13021182108

 مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژني

غیر الکترونیکی

 

10

13021182109

صدور و تمدید  مجوزتاسیس   دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی 

 https://semak.maj.ir/

11

13021182110

صدور و تمدید  پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه­ صنعتی     

 https://semak.maj.ir/

12

13021182111

صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی    

 https://semak.maj.ir/

13

13021182112

انتقال مجوز تاسیس  دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی    

 https://semak.maj.ir/

14

13021182113

ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری  دامپروری صنعتی و نیمه­ صنعتی  

 https://semak.maj.ir/

15

13021182114

صدور و تمدید پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی   

 https://semak.maj.ir/

16

13021182115

صدور و تمدید پروانه های بهداشتی  دامپروری صنعتی و نیمه­صنعتی

 https://semak.maj.ir/

17

13021182116

 مجوز تغییر کاربری  دامپروری صنعتی و نیمه ­صنعتی

غیر الکترونیکی

 

18

13021183101

 صدور مجوز فعاليت مراکز DHI

غیر الکترونیکی

 

19

13021183102

پروانه تأسيس و بهره برداري آزمايشگاه آناليز خوراک دام و طيور

غیر الکترونیکی

 

20

13021184100

 آموزش و نظارت برفعاليت مأمورين شبکه تلقيح مصنوعي

غیر الکترونیکی

 

21

13021184101

بررسي و تأييد نقشه هاي جايگاه دام واحدهاي صنعتي بزرگ

غیر الکترونیکی

 

22

13021184102

 تأييديه استفاده از معافيت گمرکي تجهيزات دامپروري وارداتي

غیر الکترونیکی

 

23

13031184103

تخصیص سهمیه سوخت به بهره برداران دامی

 https://semak.maj.ir/

24

13031184104

حمايت از بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداری سامانه جامع اطلاعات صنعت طیور

 

https://www.samasat.ir

25

13021184105

حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده هاو خوراک دام و طیور

غیر الکترونیکی

 

26

13021184106

خدمات حمايتي زنبور عسل

غیر الکترونیکی