ارتباط با مدیریت بازرسی، مدیریت حراست و هیئت تخلفات

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدیریت

شماره ثابت

1

سید حسن موسوی نژاد

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

32213145

2

سید علی حسینی نسب

مدیریت حراست

32213155

3

محمدعلی گلکاری

رئیس هیئت تخلفات اداری

4-32237101 داخلی 227