اقدامات شاخص کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

ردیف

اقدامات

1

           احصاء و بروز رسانی گلوگاههای بروز مفسده در سطح سازمان

2

          پیگیری و نظارت براجرای دقیق قانون ارتقاء سلامت اداری  و مبارزه با فساد

3

-         بررسی  میزان اثر بخشی و پایش اقدامات صورت گرفته در راستای گلوگاههای بروز مفسده توسط بازرسین کمیته سلامت اداری

4

-         تدوین برنامه زمانبندی حضور بازرسین کمیته سلامت اداری و حقوق شهروندی  در واحدهای اجرایی و مدیریتهای شهرستان

5

-         بررسی وضعیت تحلیلی اجرای شاخص های تصویب نامه حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری در ستاد سازمان و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستان

6

-         بررسی و ثبت اطلاعات شاخص های سلامت اداری و حقوق شهروندی سازمان  در ارزیابی عملکرد  شاخص های عمومی  جشنواره شهید رجایی

7

   ارسال شاخص های 14 گانه تصویب نامه حقوق شهروندی به معاونتها ، مدیریتهای و ادارات تابعه و نظارت بر حسن  اجرای شاخصها

8

     اجرای طرح نظر سنجی مستمر از مراجعین از طریق میز خدمت وسنجش،پالایش و ارزیابی مستمر رضایتمندی ارباب رجوع و تعیین   عدد رضایتمندی بر اساس فرم های طراحی شده

9

     اجرای دقیق مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط معاونتها  و مدیریتهای ستادی و شهرستانها و ادارات تابعه

10

     بررسی گزارشات واصله خصوصاً از بازرسی کل استان ، دفتر بازرسی وزارت پیرامون نحوه عملکرد سازمان در اجرای طرحها و پروژ ه ها و آسیب شناسی مباحث مطروحه

11

     بررسی عملکرد بازرسین  مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری ( بازرسین کمیته سلامت اداری )

12

    بررسی وضعیت  تحلیلی گزارش درخواستها و شکایات واصله به سازمان

13

    بررسی اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در سطح ستاد سازمان و شهرستانها خصوصاً مباحث مربوط به رصد و نظارت بر نحوه خدمات  رسانی به ارباب رجوع

 

14

 بررسی عملکرد کمیته پایش مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها در راستای رصد و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی