12-آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی (سال 1401)

11-  آئین نامه و مصوبات سال 1398

10-  ابلاغ شیوه اجرایی مرخصی کارمندان وزارت جهاد کشاورزی

9-  اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری در مورد ضوابط و شرايط دريافت وام

8-  کسر اقساطی سرانه معوقه قرارداد بیمه تکمیلی سال گذشته از شهریور 98

7- انتقال حق بیمه

6- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

5-  بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به کلیه دستگاههای اجرایی

4- موضوع اصلاح دستورالعمل بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

3-  بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاههای اجرایی

2- ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده مینمایند