1- آئین نامه و مصوبات سال 1398

2- ابلاغ شیوه اجرایی مرخصی کارمندان وزارت جهاد کشاورزی

3- اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری در مورد ضوابط و شرايط دريافت وام

4- کسر اقساطی سرانه معوقه قرارداد بیمه تکمیلی سال گذشته از شهریور 98

5- انتقال حق بیمه

6- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

7- بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به کلیه دستگاههای اجرایی

موضوع اصلاح دستورالعمل بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

8- بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاههای اجرایی

ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده مینمایند