معاونت توسعه و منابع

 1. راهبري ، اجراو نظارت بر برنامه هاي مربوط به تحول و نوسازي اداري در سازمان جهاد كشاورزي استان در چارچوب سياستهاي مصوب.

 2. تعين سياستها و خط مشي هاي مربوط به نحوه سازماندهي ساختار تشكيلاتي ، بهبود فرآيندها و روشهاي انجام كار ، جذب ، نگهداري و بهسازي نيروي انساني در سازمان استان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .

 3.  برنامه ريزي و نظارت جهت برآورد و تامين نياز هاي آموزشي كاركنان .

 4. نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دستورالعمل هاي لازم درامور اداري ، مالي ، پرسنلي ، رفاهي و تداركاتي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه .

 5. انجام اقدامات مربوط به تنظيم، نگهداري ورسيدگي به حسابها در سازمان استان براساس قوانين و مقررات ابلاغ شده .

 6. انجام امور مربوط به تعمير و نگهداري ساختمانها ، تأسيسات و مخابرات سازمان استان و واحدهاي تابعه ووابسته .

 7.  برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم به منظور اداره و بهبود وضعيت رفاهي كاركنان و نظارت بر حسن انجام آن .

 8. بررسي مسائل و مشكلات ونيازهاي رفاهي خانواده معظم شهداو ايثارگران و انجام اقدامات لازم در خصوص تامين حل مشكلات آنان .

 9. پيگيري اجراي مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به ايثارگران ، جانبازان و خانواده شهدا و تهيه گزارشهاي لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط.

 10. گردآوري ، ثبت و حفاظت از آثار دوران دفاع مقدس درراستاي اشاعه فرهنگ ايثار و دفاع مقدس .

 11. انجام  امور دبيرخانه اي مربوط به دريافت ، ثبت ، رهگيري ، صدور وارسال مكاتبات اداري.

 12. انجام اقدامات لازم در جهت استيفاء و حل وفصل مسائل م منافع حقوقي سازمان جهاد كشاورزي از طريق طرح ، تعقيب و دفاع از دعاوي سازمان ، حسب مورد در كليه مراحل رسيدگي و حكميت و ساير اقدامات قانوني

 

زیر مجموعه های   معاونت توسعه مدیریت و منابع 

1. مدیریت امور اداری

 انجام اقدامات لازم جهت جذب و تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان جهاد كشاورزي استان در چارچوب مجوزهاي مربوطه با هماهنگي گروه نوسازي و تحول اداري .

- انجام كليه امور پرسنلي كاركنان سازمان استان شامل ، ترفعيات ، تغييرات طرح مسيرارتقاء شغلي ، نقل و انتقال ، مرخصي .... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .

- جمع آوري ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات پرسنلي كليه كاركنان شاغل.

- انجام اقدامات لازم جهت ارزشيابي دوره اي كاركنان سازمان وجمع بندي نتايج مربوطه و ارائه گزارشهاي مرتبط به مراجع ذيربط.

- دريافت ، ثبت و رهگيري تفكيك و توزيع كليه مكاتبات مربوط به سازمان جهاد كشاورزي استان.

- ماشين نويسي كليه مكاتبات اداري عادي و محرمانه حسب ارجاع واحدهاي مختلف .

2. مدیریت امور مالی

-   تنظيم حساب اعتبارات و توزيع آنها بر اساس بودجه مصوب واحدها وساير منافع طبق مقررات مربوطه و نظارت بر مصرف آنها در چارچوب قانون .

- تنظيم و نگهداري دفاتر حساب اعتبارات و تعهدات سازمان جهاد كشاورزي استان و تلاش در جهت تامين آنها در موعد مقرر.

-   انجام اقدامات لازم در خصوص تامين و پرداخت كليه هزينه هاي سازمان جهاد كشاورزي استان وواحدهاي تابعه آن پس از طي مراحل طبق ضوابط و مقررات مربوطه .

-      رسيدگي و بازبيني اسناد هزينه ها وساير فعاليتهاي مالي انجام شده و تطبيق آنها با ضوابط و مقررات مربوطه .

-      تهيه و تنظيم ليست حقوق كاركنان و انجام اقدامات لازم به منظور پرداخت حقوق و مزاياي مربوطه .

-      نگهداري حساب اموال سازمان جهاد استان در چارچوب آئين نامه هاي مربوطه .

3. مدیریت رفاه و پشتیبانی

-   انجام اقدامات لازم به منظور تامين ، تجهيز ، نگهداري ، تعمير و اجاره ساختمانها ، تاسيسات و ابنيه سازمان جهاد كشاورزي استان در جهت بهبود فضاهاي اداري .

-   انجام اقدامات لازم در خصوص تامين، تجهيز،نصب و بهره برداري از ماشين آلات وتجهيزات مورد نياز سازمان و پيگيري امور مربوطه .

-   نظارت براداره انبارها و سازه هاي نگهداري اقلام و تجهيزات عمومي مربوط به سازمان جهاد كشاورزي استان وسايرواحدهاي تابعه ووابسته.

-   برنامه ريزي وانجام اقدامات لازم به منظور تامين و ارائه خدمات نقليه و ترابري مورد نياز سازمان جهاد كشاورزي و پيگيري كليه امور مربوط به خدمات خودرويي.

-      اقدام درجهت نظافت و تامين بهداشت عمومي اماكن تحت پوشش.

-      انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات پذيرايي كاركنان و برگزاري جلسات ، سمينارها ، مراسم وغيره .

-   انجام اقدامات مربوط به فروش وواگذاري اموال مازاد متعلق به سازمان ، تنظيم اسناد و مدارك مزايده و مناقصات ، امور مربوط به كميسيون معاملات و تشريفات مربوطه .

-   انجام اقدامات لازم به منظور تامين سرانه هاي رفاهي كاركنان سازمان استان شامل (سهميه هاي سفرهاي زيارتي ،امكانات اقامتي و كمك هاي غيرنقدي و....) وتوزيع آنها براساس ضوابط ومقررات مربوطه .

-   نظارت بر امور تعاوني هاي كاركنان شامل( تعاوني مسكن،تعاوني مصرف......)وانجام اقدامات لازم به منظور تقويت و پشتيباني آنان.

-      برنامه ريزي وانجام اقدامات لازم به منظورتجهيز،ساماندهي و تقويت خوابگاه ها واماكن اقامتي سازمان استان .

-   برنامه ريزي وارائه خدمات مشاوره ،بهداشت حرفه اي ،مددكاري و....به كاركنان ،بازنشستگان،ازكارافتادگان و ساير كاركنان سازمان.

-      برنامه ريزي واجراي برنامه هاي تربيت بدني شامل (آموزش ،اردوهاي ورزشي ،مسابقات و...)

-   انجام اقدامات مربوط به امور خدمات بيمه درماني كاركنان سازمان و پيگيري خدمات مربوطه از طريق نهادهاي درماني و توانبخشي.

4. اداره امور حقوقی

 1. ارائه مشاوره حقوقي به كليه واحدهاي تابعه ووابسته سازمان از طريق انتخاب وكلا ، تنظيم دعاوي و دادخواست و سايرامور حمايتي حقوقي.

 2. برقراري ارتباط با مراجع قضائي استان و كشور به منظور رفع مشكلات و پاسخگويي به مكاتبات و دعاوي مطروحه عليه سازمان .

 3. بررسي و اظهار نظر حقوقي در زمينه كليه قراردادها ، پروتكل ها و موافقت نامه هاي سازمان با اشخاص حقيقي وحقوفي و ارائه طريق در خصوص نحوه تنظيم ، رسيدگي و حل و فصل اختلافات و دعاوي مربوطه .

 4. انجام اقدامات لازم جهت پيگيري و پيگرد حقوقي و قضايي پيمانكاران و صاحبان تخلف پروانه ها و مجوزهاي طرف قراردادباسازمان حسب اعلام واحدهاي متولي پيمانها ، پروانه ها و مجوزها .

 5. ارائه مشاوره و خدمات حقوقي به كاركنان سازمان

5- اداره امور ایثارگران

6- اداره امور قراردادها و پیمانها

             7. گروه نوسازی و تحول اداری

 1. انجام بررسي هاي  لازم به منظور بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهادهاي لازم به معاون توسعه مديريت و منابع انساني و كميسيون تحول اداري سازمان .

 2. انجام اقدامات لازم درخصوص استقرار مديريت فرآيندها و رفع نارسائي ها و مشكلات مربوط به تجزيه و تحليل سيستم ها وفرآيند هاي انجام كار در سطح سازمان .

 3. برنامه ريزي انجام اقدامات لازم درجهت تامين و برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان سازمان در چارچوب سرفصل هاي تعيين شده .

 4. انجام اقدامات لازم درجهت استقرار مديريت كيفيت در سازمان و ارائه الگوهاي مناسب مديريت كيفيت براي واحدهاي مختلف .

 5. برنامه ريزي، نظارت و راهبري طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در سطح سازمان .

 6. انجام امور دبيرخانه كميسيون تحول اداري سازمان و ارائه برنامه جامع تحول اداري بر مبناي پيشنهادي دريافتي از كميته هاي تخصصي زير نظر كميسيون تحول اداري وبرآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات لازم .

 7.  انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور استقرار چرخه مديريت بهره وري (موضوع تصويبنامه شماره 22910/ ت8070 مورخ 2/3/79هيات محترم وزيران ) در سطح سازمان و ارزيابي مستمر چگونگي و عملكرد چرخه و ارائه راه حلهاي اصلاحي

8-هیات رسیدگی به تخلفات اداری

9- دبیرخانه