شرح وظایف معاونت بهبود توليدات دامي

 •  راهبري و نظارت برامور مربوط به بهبود و افزايش توليد دام و فرآورده هاي دامي و كنترل جمعيت آن در استان در چارچوب سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي .
 • تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات دامي و ارائه به واحدهاي ذيربط جهت تصويب وتنظيم برنامه وبودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات دامي استان .

 • نظارت مستمربر پيشبرد برنامه هاي عمراني توسعه دامپروري درسازمان استان براساس سياستهاي مصوب بخشنامه ها ودستورالعملهاي مربوطه.

 • اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ بهبود منابع دام وطيور واصلاح نژاد گونه هاي برتر دامي .

 • تهيه وتدوين الگوها ودستورالعملهاي فني وترويجي مربوط به تغذيه ،بهداشت و بهبود جايگاه ،پرورش واصلاح نژاد انواع دام و طيور.

 • ايجاد تعامل مناسب با واحد فني ومهندسي سازمان به منظور كنترل فني پروژه هاي دامپروري ،تبادل اطلاعات فني وبهبود روشهاي عملياتي .

 • بررسي واقدامات لازم درجهت معرفي وتامين منابع غذائي دام استان ونيز برآورد نبازهاي غذاي دام و فرآورده هاو تجهيزات مربوطه در چارچوب سياستهاي مصوب.

 • بررسي ،تدوين وبه روز نگداشتن نظام هاي موجود دامپروري استان.

 

زیرمجموعه های  معاونت

1. مدیریت امور دام.

 • راهبري ،نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليد محصولات دامي در محدوده استان در چارچوب اهداف وبرنامه هاي مصوب.

 • انجام برنامه ريزي لازم جهت توسعه فعاليتهاي پرورش انواع دام با هدف افزايش ميزان توليد با بررسي وشناخت موانع ومشكلات موجود در مسير توسعه توليد محصولات دامي.
 • تهيه وتدوين الگوها ودستورالعمل هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه تغذيه ، بهداشت و اصلاح نژاد انواع دام با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

 • تهيه وتدوين الگوها ودستورالعمل هاي فني جهت احداث و بهسازي جايگاه هاي پرورش دام و برنامه ريزي جهت اصلاح جايگاه فرسوده پرورش دام به جايگاه هاي مدرن .

 • برآورد و پيشنهاد كميت ماشين آلات و ادوات مورد نياز جهت مكانيزه نمودن فعاليتهاي دامپروري و انعكاس به اداره فناوريهاي مكانيزه كشاورزي جهت تامين آنها .

 • هماهنگي با واحد صدور پروانه ها ومجوزها جهت بررسي صلاحيت وشرايط فني متقاضيان صدور پروانه ومجوزدامپروري در سطح استان.

2. مدیریت امور طیور

 •   راهبري ،نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليد محصولات طيورو زنبور عسل  در محدوده استان در چارچوب اهداف وبرنامه هاي مصوب.

 • -   انجام برنامه ريزي لازم جهت توسعه فعاليتهاي پرورش طيورو زنبورعسل با هدف افزايش ميزان توليد با بررسي وشناخت موانع ومشكلات موجود در مسير توسعه توليدات طيورو زنبورعسل استان. 

 • -   تهيه وتدوين الگوها ودستورالعمل هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه تغذيه ، بهداشت و جايگاه نگهداري ، پرورش واصلاح نژاد انواع طيورو زنبور عسل  با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

 • -   تهيه وتدوين الگوها ودستورالعمل هاي فني وترويجي جهت احداث و بهسازي جايگاه هاي پرورش طيورو زنبور عسل  و برنامه ريزي جهت اصلاح جايگاه فرسوده به جايگاه هاي مدرن .

 • -   تهيه وتدوين دستورالعملهاي فني مربوط به كاربري و نحوه بهره برداري از ماشين آلات و ادوات دامپروري و ابلاغ آن به واحدهاي اجرايي مستقر در شهرستان. 

 • -   برآورد و پيشنهاد كميت ماشين آلات و ادوات مورد نياز جهت مكانيزه نمودن فعاليتهاي دامپروري و انعكاس به اداره فناوريهاي مكانيزه كشاورزي جهت تامين آنها .

 • -   هماهنگي با واحد صدور پروانه ها ومجوزها جهت بررسي صلاحيت وشرايط فني متقاضيان صدور پروانه ومجوز پرورش طيورو زنبورعسل در سطح استان.