نکته مهم : به منظور دسترسی به جزئیات مناقصه یا مزایده (اعم از شرکت کنندگان و ... ) به صفحه اطلاعات کامل مناقصه/مزایده در سامانه ستاد به آدرس https://etend.setadiran.ir/etend/index.action مراجعه فرمائید.

مناقصه های سال 1402

مزایده های سال 1402

مناقصه توسعه وتکمیل ساختمان  اداری سال 1401

مناقصه احداث بدنه خاکی مخزن آب قنات بلده سال 1401

مزایده های سال 1401

فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی احداث بدنه خاکی مخزن تنظیم دبی آب فصلی مجموعه قناب بلده فردوس(تاریخ 1401/02/01)

فراخوان مناقصه عمومی احداث بدنه خاکی مخزن تنظیم دبی آب فصلی مجموعه قناب بلده فردوس(تاریخ 1401/02/01)

فراخوان مناقصه عمومی احداث،توسعه و تکمیل ساختمان اداری (تاریخ 1401/03/01)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1401/09/03)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/12/08)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/11/09)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/05/06)

آگهی مناقصه خرید ورق ژئوممبران جهت احداث استخر ذخیره آب قنات بلده شهرستان فردوس (تاریخ 1400/02/06)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/02/18)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1400/05/05)

آگهی مزایده عمومی فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان (تاریخ 1399/10/13)

فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن طرح انتقال آب با لوله شهرستان سربیشه (تاریخ 98/12/01)

 فرا خوان مزایده عمومی فروش املاک سازمان چهاد کشاورزی استان (98/06/20) 

فراخوان تجهیز اراضی کریت (تاریخ 97/1/20)

 فرا خوان خرید لوله دامپروری (97/1/27) 

فراخوان لوله طبسین(97/2/2)

فرا خوان توسعه و تکمیل ساختمان اداری (97/2/25)

 گزارش فرا خوان انجام آزمایشات آب و خاک (97/8/12)

مزایده های 1401