شرح وظایف مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  •      اجرای امور مربوط به ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش های لازم از نتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست سازمان و سایر مراجع ذیربط

  •       انجام بازرسی های لازم و تهیه گزارشات موردی و ادواری از عملکرد واحدهای سازمان و تجزیه و تحلیل آنها

  •       دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و اعلام پاسخ به شاکیان و جمع بندی آنها جهت تهیه       گزارشهای لازم

  •      همکاری و تعامل با دستگاههای نظارتی و بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات

  •      بررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشا در سطح سازمان مطابق مقررات مربوطه