شرح وظایف مدیریت هسته گزینش

  1. اجرای دستورالعمل ها و بخش نامه های هیات عالی گزینش و هیات مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی

  2. بررسی و تعیین صلاحیت اعتقادی، سیاسی، اخلاقی و کاری متقاضیان ورود به خدمت تا مرحله قطعیت اشتغال(رسمی- قطعی) در سازمان و ادارات کل و مراکز تابعه و انجام مراحل گزینش مربوطه

  3. رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر و سایر شکایات

  4. مشاوره و تبادل نظر با هیات مرکزی گزینش در پیشبرد فعالیتها و نیز استعلام موارد خاص

  5. انعکاس نتایج حاصل از گزینش متقاضیان استخدام به امور اداری و سایر مراجع ذیربط جهت انجام سایر مراحل اداری و استخدامی افراد