شرح وظایف مدیریت هسته گزینش

  1. اجرای دستورالعمل ها و بخش نامه های هیات عالی گزینش و هیات مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی

  2. بررسی و تعیین صلاحیت اعتقادی، سیاسی، اخلاقی و کاری متقاضیان ورود به خدمت تا مرحله قطعیت اشتغال(رسمی- قطعی) در سازمان و ادارات کل و مراکز تابعه و انجام مراحل گزینش مربوطه

  3. رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر و سایر شکایات

  4. مشاوره و تبادل نظر با هیات مرکزی گزینش در پیشبرد فعالیتها و نیز استعلام موارد خاص

  5. انعکاس نتایج حاصل از گزینش متقاضیان استخدام به امور اداری و سایر مراجع ذیربط جهت انجام سایر مراحل اداری و استخدامی افراد

 فایل های مورد نیاز مراجعین

      راهنمای مراجعین به گزینش

      ملاک های بررسی داوطلبان در گزینش

      کتابچه آموزشی گزینش

      فرم اطلاعات فردی

      راهنمای تكميل فرم اطلاعات فردی

      مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده