به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت: درراستای ترویج فرهنگ مبارزه همگانی با کرم گلوگاه انار، این مانور آموزشی، ترویجی در چاه موتور حجتیه روستای سرند درهفته پدافندغیرعامل برگزارگردید.

موسی سلیمانی افزود: جمع آوری همگانی و همزمان انارهای آلوده روی درخت و زیردرخت درطول فصل و پس از برداشت ودفن اصولی انارهای آلوده درکنار سایر روش های زراعی،مکانیکی بیولوژیکی یکی از راههای مبارزه تلفیقی با آفت کلیدی کرم گلوگاه انار می باشد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فردوس خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه این آفت خصوصی بوده و وظیفه کنترل و مبارزه با آن برعهده باغداران می باشد، از باغداران عزیز درخواست می شود تا این کار را به صورت همگانی انجام دهند تا شاهد کاهش خسارت کرم گلوگاه به محصول انار باشیم.