افتتاح مرکز ترویج زرشک و عناب شهرستان قائنات 🔸این مرکز دراولین روز از جشنواره ملی زرشک با حضور خیام نکویی معاون وزیر و ریئس سازمان ترویج تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزی و اسحاقی نماینده مردم  شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ، در شهر نیم بلوک افتتاح شد. باتوجه به سهم بالای قاینات و زیرکوه در تامین این محصولات راه انداری این مرکز از آرزوهای دیرینه مردم این منطقه است.