به گزار ش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ علی فاضلی فرد امروز در جشنواره ملی زرشک که در روستاهای مهمویی و گازار شهرستان بیرجند اظهار کرد: امیدواریم برگزاری جشنواره زرشک و پیگیری اهداف ان مستدام  و ثمره ای برای ۲۵۰ هزار زرشک کار استان داشته باشد چرا که کشاورزان ما سال ها چشم انتظار این تحول جهادی بودند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه زرشک تنها یک محصول کشاورزی نیست بلکه هویت خراسان جنوبی است، افزود: از ۳۸ هزار خانوار بهره بردار زرشک در استان ۱۳ درصد مربوط به شهرستان بیرجند است.

وی با اشاره به اینکه زرشک محصول با زحمت و مشقتی است و یکسال درمیان به بار می نشیند، ادامه داد: با برگزاری جشنواره امیدواریم شاهد تحولی در این عرصه باشیم تا زرشک کاران نگران محصول و منافع آن نباشند.

لزوم راه اندازی بازار ویژه زرشک در مرکز استان

علی حسنی، نماینده زرشک کاران شاخنات نیز در این مراسم با اشاره اینکه باید قیمت گذاری زرشک توسط خبرگان و کارشناسان محلی این محصول صورت پذیرد، افزود: هیچ بازار ویژه زرشکی در یکی شهرستان های قطب زرشک استان وجود ندارد لذا خواستار راه اندازی بازار ویژه زرشک در مرکز استان هستیم.وی خواستار راه اندازی دانشکده زرشک در استان شد و بیان کرد: باید با حمایت دانشگاهیان کاشت و داشت زرشک دانش بنیان شود.

 

حسنی با بیان اینکه زرشک تنها سرمایه کشاورزان است، گفت: با قیمت فعلی تولید زرشک هنوز توجیه اقتصادی ندارد.

این کشاورز تأکید کرد: امیدواریم جشنواره ملی زرشک به عنوان الگو ترسیم شود تا حمایت از زرشک کاران تداوم داشته باشد.