فرم تماس مستقیم با رئیس سازمان

 

 

جناب آقای غلامرضا قوسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

تلفن تماس : 05632226103