آدرس وب گاه های سازمان جهاد کشاورزی استانها

ردیف  نام دستگاه آدرس وب گاه ردیف نام دستگاه آدرس وب گاه
1 آذربایجان شرقی http://eaj.ir  17 فارس http://www.fajo.ir
2 آذربایجان غربی http://waaj.ir  18 قزوین  http://jkqazvin.ir
3 اردبیل http://www.araj.ir  19 قم  http://www.qum.agri-jahad.ir/portal/Home
4 اصفهان http://agri-es.ir  20 کهگیلویه و بویر احمد  http://www.jkkb.ir
5 البرز http://alborzagri.ir  21 کردستان  http://kurdistan.agri-jahad.ir
6 ایلام http://www.jkoi.ir  22 کرمان  http://kermanshah.agri-jahad.ir
7 بوشهر http://sjkob.ir  23 کرمانشاه http://kermanshah.agri-jahad.ir
8 تهران http://tehran.agri-jahad.ir/Portal/Home 24 گلستان http://jago.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR
9 جنوب استان کرمان http://jkj.ir 25 گیلان http://jkgc.ir
10 چهار و محال بختیاری http://chb.maj.ir/Portal/Home  26 لرستان  http://ajlorestan.ir
11 خراسان رضوی http://koaj.ir  27 مازندران  http://ajlorestan.ir
12 خراسان شمالی http://nkj.ir  28 مرکزی  http://jkm.ir
13 خوزستان http://www.khouzestan.agri-jahad.ir/portal/home/default.aspx  29 هرمزگان  http://hormozgan-agri-jahad.com
14 زنجان http://agrizanjan.ir  30 همدان  http://hormozgan-agri-jahad.com
15 سمنان http://semnan-aj.ir  31 یزد  http://yazd.agri-jahad.ir/index.php/fa
16 سیستان و بلوچستان http://sb-agrijahad.ir/portal/Home