شرح وظايف  مديريت امور شيلات وآبزيان 

 

-

هدايت ، هماهنگي و اجراي كليه پروژه ها ، طرحها و برنامه هاي مصوب پيرامون فعاليت هاي تكثير و پرورش آبزيان در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغ شده و تهيه گزارشهاي لازم .

- برنامه ريزي و انجام كليه فعاليتهاي آموزشي و ترويج روش هاي نوين تكثير و پرورش به منظور افزايش ميزان توليد در واحد سطح و نيل به اهداف پيش بيني شده در برنامه توسعه و ارائه گزارشات تحليلي از اثرات مثبت اين فعاليتها در توسعه تكثير و پرورش آبزيان و نظارت بر انجام برنامه هاي مذكور .

 - ايجاد هماهنگي با بخش هاي اقتصادي ذيربط در ارتباط با تأمين اراضي ، آب ، برق و ساير امكانات و تجهيزات مورد نياز بخش هاي مزبور بر اساس طرح هاي توسعه مصوب

- شناسايي و مطالعه بر روي كليه منابع آبي مستعد پرورش آبزيان و تنظيم و پيشنهاد پروژه ها ، طرح ها و برنامه توسعه تكثير و پرورش آبزيان در سطح استان بر اساس     پتانسيل هاي منطقه و اهداف كلان توسعه و نيازهاي منطقه .

 - صدور موافقتنامه هاي اصولي پرورش آبزيان به بخش هاي اقتصادي در چار چوب برنامه مصوب و آئين نامه و دستورالعملهاي ابلاغ شده .

- برنامه ريزي ، نظارت و هدايت كليه فعاليتهاي عمل آوري و توليد فرآورده هاي شيلاتي بر اساس استانداردها و برنامه مصوب و دستورالعمل هاي ابلاغ شده و ارائه گزارشات تحليلي از پيشرفت فعاليتهاي مزبور .

- نظارت بر نگهداري و توزيع بهداشتي آبزيان و فرآورده هاي شيلاتي بر اساس استانداردهاي مصوب و دستورالعملهاي ابلاغ شده .

- نظارت بر رعايت استانداردهاي كنترل كيفي در كليه مراحل اعم از حمل و نقل كالاي ماهي ، عمل آوري و توليد فرآورده هاي شيلاتي ، حمل و نقل و نگهداري آبزيان و فرآورده ها و ارائه گزارشات تحليلي از فعاليتهاي مزبور .

 - نظارت بر اجراء طرحها و برنامه هاي مصوب و ارزيابي عملكرد برنامه ها و ارائه گزارشات تحليلي از نحوه اجراي آنها .

- تهيه ، تنظيم و پيشنهاد به موقع بودجه هاي جاري و عمراني شيلات استان بر اساس دستورالعملهاي ابلاغ شده . - گردآوري آمار و اطلاعات و گزارشات تخصصي در زمينه فعاليتهاي شيلاتي استان ، تجزيه و تحليل آن و ارائه گزارشات تحليلي – آماري .

- نظارت و هدايت كليه فعاليتهاي مربوط به حفاظت و حراست از منابع آبزي در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغ شده .

- همكاري با نيروي انتظامي در جهت حسن اجراي فعاليتهاي عملياتي حفاظت و حراست از منابع آبزي .

- طرح و پيگيري دعاوي مربوط به شيلات استان در مراجع حقوقي استان و ارائه گزارشات لازم از استيفاي حقوق شيلات در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغ شده و انجام ساير فعاليتهاي حقوقي مربوط .

- تهيه و تنظيم و پيشنهاد پروژه ها و طرحهاي عمراني و فني مور نياز به منظور نيل به اهداف توسعه شيلات ايران

- انجام كليه فعاليتهاي مربوط به امور مالي در چارچوب اختيارات تفويض شده و مقررات مربوط .

- انجام كليه فعاليتهاي اداري ، خدماتي و تداركاتي بر اساس قوانين و مقررات مربوط .

 - انجام ساير امور مربوط كه حسب مورد ارجاع مي شود .

  سياست و برنامه هاي مديريت:

 1.       شناخت پتانسيل ها وامكانات واستعداد هاي آبزي پروري در استان از طريق مطالعات آبزي پروري

2.       استفاده بهينه از آب و امكانات بالقوه موجود در استان در جهت آبزي پروري

3.       ماهيدار نمودن منابع آبي مستعد درسطح  استان

4.       افزايش ميزان مصرف آبزيان در سطح استان از طريق اجراي پروژه هاي الگويي

5.       استفاده از روشهاي نوين آبزي پروري و افزايش توليد در واحد سطح و ترويج وتوسعه آن در سطح مزارع پرورش ماهي

6.       افزايش دانش و آگاهي آبزي پروران

7.       شناخت و بررسي امكان پرورش گونه هاي بومي متناسب با شرايط آب و هواي منطقه

8.       تشويق و ترغيب در جهت سرمايه گذاري در بخش توليد آبزيان از طريق اعطاي تسهيلات با سود كم به متقاضيان

9.       گسترش فعاليت هاي وابسته به صنايع شيلاتي