شرح وظایف مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی

 

  •          اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه مديريت عرصه ها و منابع آبي و خاكي كشاورزي مناطق مختلف استان وتعيين اهداف و برنامه ها .

  •          اجراي كليه مقررات و دستورالعمل هاي  وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تامين ، توزيع و بهره برداري از منابع آب كشاورزي و تاسيسات آبي مربوطه .

  •          بررسي و اولويت بندي اراضي كشاورزي جهت انجام عمليات اصلاح و نوسازي خاك ، تسطيع اراضي ، زهكشي ، شورا زدائي ، احياء ، يكپارچه سازي ، آماده سازي ، عمليات ضد فرسايش و جاده هاي بين                  مزارع ، آب  رساني ، احياء قنوات و استقرار سيستم هاي آبياري .

  •        بررسي و تعيين پيمانكاران جهت پيشبرد فعاليتهاي اجرائي بخش آب و خاك كشاورزي و دامپروري و تاسيسات مربوطه در استان و عقد قرار دادهاي مربوطه .

  •        نظارت مستمر به فعاليتهاي پيمانكاران بخش غير دولتي در اجراي طرح ،پروژه اي آبي و خاكي و كشاورزي و دامپروري و تاسيسات مربوطه استان و اخذ و جمعبندي آمار و گزارشهاي مربوطه .

  •         انجام برنامه ريزي و اقدامات لازم در خصوص تجهيز و تقويت آزمايشگاههاي مستقر در بخش هاي مختلف سازمان.