شرح وظایف مدیریت امور اراضی

 1. شناسایی و تهیه آمار مربوط به کلیه اراضی دولتی و قابل واگذاری در اجرای سیاستهای کلان وزارت در امور زمین

 2. برنامه ریزی و واگذاری اراضی قابل واگذاری جهت استفاده مطلوب در قالب سیاستها، دستوالعمل ها و ضوابط اجرایی

 3. انجام اقدامات جهت واگذاری بخشی از املاک خریداری شده از مالکین مشمول مرحله اول قانون که به علتی تا کنون به زارعان واگذار نشده

 4. فروش اراضی مزروعی مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به متصرفین مربوطه براساس قاون و تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 20/4/54

 5. حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها،مساحی و نقشه برداری اراضی

 6. پیگیری اقدامات مربوط به ادعای خالصه و به ثبت رساندن اراضی به منظور صدور اسناد مالکیت به نام دولت

 7. واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت احداث باغات مثمر در قالب طرح طوبی (بندب)

 8. خرید اعیانی و حقوق متصرف شده اشخاص که درموعد مقرر در قانون از خرید عرصه و اعیان و اراضی تصرفی خود استنکاف نموده اند.

 9. صدور سند برای اراضی واگذاری شده و انتقال قطعی اراضی به طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی

 10. اتخاذ تصمیم درمورد مدعیان نسق زراعی بر اساس مقررات ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی،رفع اشتباهات سجلی اسناد زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی از طریق شورای اصلاحات ارضی

 11. رسیدگی و اعلام پاسخ به دفاتر اسناد رسمی در زمینه فک رهن از اسناد زارعین

 12. پیگیری امر وصول درآمد دولت ناشی از قراردادهای منعقده

 13. رسیدگی به اشتباهات حاصله در مستثنیات قانونی مالکان براساس قوانین و لایحه قانونی مطابق قانون اصلاحات ارضی

 14. واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی در قالب مواد 31و 32

 15. واگذاری اراضی ملی و دولتی در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران