شرح وظایف مدیریت صنایع کشاورزی

  •         راهبري و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در احياء ، بهبود و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي .

  •         تدوين برنامه راهبري جهت مديريت صنايع تبديلي و تكميل و توسعه مكانيزاسيون كشاورزي با توجه به ظرفيت هاي توليد ، فراري ومصرف استان در چارچوب سياست مصوب .

  •         بررسي وضعيت ضايعات محصولات غذايي كشاورزي در مراحل مختلف ، توليد ، توليد ، توزيع و مصرف و ايجاد تعامل مناسبت با واحدهاي مربوطه جهت دستيابي به راه حلهاي مناسب در جهت كاهش ضايعات .

  •        تهيه و تدوين دستورالعمل هاي فني لازم در زمينه احداث ، بهبود و توسعه صنايع غذايي كشاورزي هماهنگ با ساير برنامه هاي مربوط.

  •        برآورد ، پيش بيني ، پيگيري تامين و توزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي مورد نياز جهت مكانيزه نمودن فعاليتهاي بخش كشاورزي براساس اعلام نياز واحد هاي تخصصي و اجراي ذيربط .

  •        تهيه و تدوين دستورالعمل هاي فني مربوط به خريد ، نگهداري و تعمير ماشين آلات و ادوات كشاورزي وابلاغ آن به واحدهاي اجرايي مستقر در شهرستان ها و مناطق پايين تر از شهرستان