به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، بیستمین جلسه ستاد سامانه های نوین آبیاری استان خراسان جنوبی با حضور مهدی جعفری رئیس سازمان و اعضاء ستاد در محل دفتر ریاست سازمان برگزار گردید.

در جلسه مذکور ابتدا محمدی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان گزارشی در خصوص اعتبارات تخصیص یافته و وضعیت پروژه های سامانه های نوین آبیاری استان ارائه و سپس در ادامه جلسه اعضاء پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص طرح های مشکل دار راهکارهای لازم بیان کردند.

گفتنی است در این جلسه تعداد 4 طرح از سامانه های نوین آبیاری که دارای مشکلاتی بود بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.