به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امور سرمایه گذاری سازمان گفت: با توجه به نیاز استان به ایجاد و توسعه فضای سردخانه ای و در راستای امکان ذخیره سازی، افزایش ماندگاری، کاهش ضایعات و تکمیل زنجیره های ارزش در بخش کشاورزی، حمایت از سرمایه گذاری در احداث سردخانه در اولویت سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفت.

علی رحیمی افزود: از ابتدای امسال تا کنون ۹ واحد ایجاد و توسعه سردخانه پس از اخذ مجوز‌های لازم برای دریافت ۸۲۵ میلیارد ریال تسهیلات به بانک عامل معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: با اخذ تسهیلات و تکمیل واحد‌هاسردخانه ای توسط سرمایه گذران، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تن به فضای سردخانه‌ای استان افزوده می شود.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: یک طرح نیز به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به بانک عامل معرفی که موفق به اخذ تسهیلات و در حال تکمیل طرح است.

رحیمی گفت: این تعداد، 8 طرح به مبلغ 735 میلیارد ریال از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 با نرخ سود 13 درصد به بانک معرفی و در حال تکمیل مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات می باشند و 1 طرح نیز به مبلغ 90 میلیارد ریال از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به بانک عامل معرفی و  موفق به اخذ تسهیلات و در حال تکمیل طرح می باشد.

 امید است با اخذ تسهیلات و تکمیل این واحدها توسط سرمایه گذران، 11700 تن به فضای سردخانه ای استان افزوده گردد.