به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، دکتر مهدی جعفری با اعلام اینکه چغندر علوفه ای نهبندان، در مقایسه با سایر ارقام بهترین عملکرد را به خود اختصاص داد، گفت: چغندر علوفه ای از جمله محصولات علوفه ای بومی استان خراسان جنوبی می باشد که باعنایت به شوری منابع آبی وخاکی، خشکسالی و خوش خوراکی نسبت به سایر علوفه ها جایگاه ویژه ای در تامین خوراک دام واحدهای سنتی وصنعتی ودامهای سبک وسنگین بویژه در پروار بندی دارد .

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: این محصول دارای پتانسیل تولید بالا می باشد به گونه ای که چنانچه شرایط مدیریت مزرعه به نحو مطلوب صورت گیرد عملکرد 450 تن در هکتار دور از انتظار نیست و از نظر حجم تولید در واحدسطح سایر محصولات علوفه ای قابل رقابت با آن نیست.

وی بیان کرد: این محصول در بیشتر شهرستانهای استان بصورت بهاره کشت می شود و در صورت تنشهای آبی سازگاری بالا داشته و با 12 دور آبیاری حداکثر تولید دراستان را در ارقام محلی ثبت نموده است .

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت استان 1226 هکتار است که بصورت میانگین پیش بینی می شود بیش از 72800 تن محصول برداشت شود، اظهار داشت: با توجه به دانش بومی دراستان و بهره برداری حداکثری از منابع این محصول بصورت مخلوط باسایر محصولات بهاره از جمله پنبه، آفتابگردان وغیره کشت می شود.   

جعفری گفت: از اقدامات اساسی سازمان جهادکشاورزی استان در حمایت از توسعه کشت این محصول و برطرف نمودن بخشی از علوفه مورد نیاز واحدهای دامداری استان طرح شناسایی وجمع آوری توده های بومی می باشد که با همکاری دانشگاه ومرکز تحقیقات آغازنموده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: هم چنین ایجاد مزارع الگویی ومقایسه ارقام به منظور شناسایی ارقام وروشهای مطلوب وتوسعه کشت پاییزه محصول به منظور صرفه جویی در آب را دردستور کار قزرارداده است .

شایان ذکر است در مقایسه ای که بین ارقام محلی استان و ارقام اصلاح شده و برخی ارقام وارداتی در خارج استان صورت گرفت ارقام محلی دارای عملکرد بالاتری نسبت به سایر ارقام ذکر شده، از خود نشان دادند.