رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تحقق 83.4 درصدی برنامه هدف رفع تداخلات اراضی استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری با اشاره به اینکه در اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید تاکنون بالغ بر731 هزار هکتار از اراضی استان که در دهه های قبل در آن مقررات موازی اجرا شده بود، توسط کارگروه های رفع تداخلات شهرستانی و کمیسیون رفع تداخلات استان که مقدمه دریافت سند اراضی کشاورزی می باشد، مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، تاکنون 15 هزار هکتار از اراضی ملی که دارای آثار کشت و زرع به قبل از قوانین اعمال شده هستند، به غیرملی تبدیل شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تاکید کرد: همچنین حدود 2200 هکتار نیز از اراضی غیرملی که اراضی کوهستانی و سنگلاخی بوده اند به ملی تبدیل شده اند.

جعفری خاطرنشان کرد: در نهایت 165 هزار و 110 هکتار اراضی غیرملی تثبیت شده و در این زمینه 83.4 درصد برنامه هدف محقق شده است.