بازدید روسای سازمان های جهادکشاورزی همدان و خراسان جنوبی از مزارع خارشتر