حضور رییس سازمان در غرفه کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری و پاسخ به سوالات مردم و خبرنگاران