بازدید استاندار خراسان جنوبی به همراه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان از روستای مهمویی