به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند گفت: مزارع تحقیقی تطبیقی با هدف شناسایی ارقام مناسب جو در محل دشت بجد ایجاد گردید.

محمدعلی محمدی افزود: در این مزارع  4  لاین  با ارقام  مختلف جو و با یک لاین جوی نصرت به عنوان شاهد در شاخصهای مختلف از قبیل تعداد سنبله، وزن هزار دانه، طول دوره رشد و ... مقایسه گردید .