پیرو اطلاع رسانی های قبلی به آگاهی می رساند: به استناد ابلاغیه شماره 020/27842 مورخ 1398/12/28 سرپرست 

 

محترم وقتوزارت جهاد کشاورزی و به منظور حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غیر کشاورزی و کمک

 

به تولید و رونق کسب و کار ، آن دسته از مستاجرین و بهره برداران اراضی ملی و دولتی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد

 

31 و 32 آئین نامه اجرایلایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی (مواد 2 و 21 دستورالعمل اصلاحی وابط واگذاری) که تا پایان

 

سال 1399 نسبت به پرداخت اجاره بهای معوق اراضی اقدام و تسویه حساب نمایند، مشمول خسارت تأدیه نمی گردند.

 

 

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی