به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی،  مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: طرح آبیاری آقای کشاورز دشت درح درسطح 134 هکتاربه بهره برداری رسید.

مریم جوادی بایگی افزود: اعتباردولتی هزینه شده دراین طرح 9717میلیون ریال می باشد که باعث صرفه جویی آب به میزان 335 هزار مترمکعب آب درسال می شود.

وی اظهار داشت: اجرای سامانه های نوین آبیاری علاوه بر بالا رفتن راندمان بخش کشاورزی و افزایش محصول می تواند باعث استفاده بهینه از نعمت خدادادی آب نیز شود.