به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهندس اکبرمحمدی مدیرآب خاک و امورفنی ومهندسی سازمان از بازدید مهندس ابراهیمی پور معاون فنی مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری، مهندس علیزاده کارشناس طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارتخانه از سامانه های نوین شهرستان فردوس خبر داد و گفت: کل سیستم های  نوین آبیاری اجراشده استان تاکنون ۳۳۵۰۰ هکتار بوده و  افزایش ۲ برابری اعتبارات مصوب استان نسبت به سال گذشته را داریم .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس نیز در این بازدید اظهار داشت: باتوجه به نیاز و استقبال کشاورزان از اجرای سیستم های نوین آبیاری به ویژه آبیاری کم فشار خواستارشد، تخصیص اعتبارات به موقع انجام شود تاعملیات اجرایی باسرعت و کیفیت،درسطح شهرستان انجام شود.

در این بازدید مهندس ابراهیمی پور، خراسان جنوبی را از استانهای پیشرو در اجرای سامانه های نوین آبیاری دانسته و یادآور شد: سطح اجرا شده استان تا پایان آذر ماه ۳۹۰۳ هکتار و سطح درحال اجرای سیستم های نوین آبیاری ۱۱۳۱۲هکتار که در رتبه دوم کشوری، و در مجموع ۱۵۲۱۵هکتار بوده که در رتبه اول کشور می باشد.