مدیرکلدفترواگذاریوتوسعهاراضیسازمان اموراراضیکشورخراسان جنوبی استان مشارکت پذیر و توسعه یافته در پروژه های قابل توجه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی ، هاشم ولی پور مطلق، امروز یکم آبان جاری در نشست کارگروه اجرایی واگذاری اراضی به تعاونی‌ ها و تشکل‌های زنان روستایی و عشایری خراسان جنوبی، گفت: این جلسه با محوریت بانوان، فعالیت و تاثیرگذاری اشتغال آنان در جامعه به ویژه در بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه موانع زیادی در اشتغال زنان وجود دارد، افزود: در حال حاضر یک سری الگوها از جوامعی دیگر به کار گرفته می شود که با شرایط، آداب و رسوم، آیین و عرف جامعه ما سازگاری ندارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: ما باید بر اساس قوانین جامعه خود، این موضوع را بومی سازی کنیم.

ولی پور مطلق با بیان اینکه در نظام بهره برداری بخش کشاورزی الگوهای مناسب با فرهنگ منطقه باید شکل گیرد، ادامه داد: در حال حاضر برخی از فرهنگ ها و الگوبرداری ها محرک توسعه نبوده که این مسایل در اشتغال بانوان در جوامع شهری و روستایی رنگ و بوی بیشتری دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: فعالیت بانوان امروز مساله بزرگی در جامعه است و بانوان توفیقات خوبی در بخش کشاورزی و بویژه تولید محصولات ارگانیک به دست آورده اند.

ولی پورمطلق  یادآورشد: جهادکشاورزی در بحث واگذاری زمین به تشکل های زنان اقدامات اساسی انجام داده است که باکمک خود بانوان به نحو مطلوبی سازماندهی می شود.

در ادامه سید نصرالله محقق بهشتی، با بیان اینکه در بخش های مختلف مربوط به امور اراضی اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: باید از تمامی ظرفیت های هر یک از بخش های جهاد کشاورزی استفاده کرد.

مشاور و مدیرکل دفتر ریاست و ارزیابی عملکرد استانها در امور اراضی کشور افزود: در امور اراضی سه محور اساسی، حفظ کاربری، واگذاری اراضی و تعیین و تکلیف امور اراضی وجود دارد که امروزه این سه وظیفه را سازمان جهادکشاورزی برعهده دارد.

محقق بهشتی با اشاره به اینکه در بحث واگذاری اراضی سه هدف عمده دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: توسعه واگذاری های اراضی، توانمندسازی قشر زنان بویژه قشر آسیب پذیر و زنان سرپرست خانواده و استفاده از تشکل های زنان روستایی و عشایری از جمله این اهداف است.

مشاور و مدیرکل دفتر ریاست و ارزیابی عملکرد استانها در امور اراضی کشور یادآورشد: خراسان جنوبی در بحث واگذاری اراضی به تشکل ها موفق بوده که در این خصوص حمایت های لازم صورت خواهد گرفت.