زیر مجموعه های معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

1- مدیریت برنامه و بودجه

  1. هماهنگي و هدايت واحدهاي مختلف سازمان در تدوين برنامه هاي پيشنهادي و تلفيق برنامه هاي مختلف جهت برنامه ريزي جامع در مقاطع مختلف زماني .

  2. تنظيم بودجه مورد نياز ساليانه با توجه به برنامه هاي كلان سازمان ، در قالب دستورالعمل هاي مربوط و هماهنگي لازم جهت تخصيص و توزيع بودجه به واحدهاي مختلف .

  3. انجام اقدامات لازم به منظور اخذ و تخصيص اعتبارات جاري ، عمراني و ارضي و ساير منابع اعتباري سازمان و ابلاغ آن .

  4. كنترل ونظارت برهزينه كرد اعتبارات بر اساس طرحها ، برنامه ها و موافقتنامه هاي مصوب و ارائه گزارش هاي لازم

2- مدیریت سرمایه  گذاری

3- اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

  1. گزارش گیری و بازدید خسارات وارده به بخش کشاورزی

  2. پیگیری اعتبارات مدیریت بحران و کاهش مخاطرات

  3. پیگیری پروژه های پیش بینی و پیشگیری ، مقابله با حوادث و بازتوانی از حوادث

 

4- اداره آمار و اطلاعات و تجهیز شبکه

  1. جمع آوري آمار واطلاعات كشاورزي استان و تجزيه و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط.

  2. برنامه ريزي و اقدامات لازم درجهت توسعه و بهبود شبكه اتوماسيون اداري سازمان استان و واحدهاي تابعه ووابسته درچارچوب سياستهاي مربوطه .  

  3. توليد ، راهبري و نگهداري سيستمهاي كاربردي مورد نياز شبكه اتوماسيون با بهره گيري از تجهيزات و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري .

  4. انجام اقدامات لازم در خصوص نصب و راه اندازي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مربوط به شبكه اتوماسيون اطلاعات اداري و ارائه خدمات پشتيباني مربوطه .

  5. كنترل و نظارت مستمر بر كاركرد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري موجود و بهبود ارائه خدمات رايانه اي به سيستم اداري سازمان