شرح وظایف  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 

        

  1.   تهيه طرحهاي تحقيقاتي استاني در زمينه بخش كشاورزي طبق دستورالعمل هاي تحقيقات واجراي آنها پس از مراحل تصويب و ابلاغ .
  2. ايجاد، تكميل و نگهداري ايستگاههاي تحقيقاتي استاني و منطقه اي مطابق دستورالعملهاو مصوبات كميسيونها و كميته هاي تخصصي مربوطه حسب مورد .
  3. برقراري ارتباط علمي با مراكز آموزش عالي و تحقيقات داخل و خارج از كشور با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
  4. ايجاد ارتباط و هماهنگي باواحدهاي اجرائي استان جهت شناخت نيازها واولويتهاي تحقيقاتي آنهابه منظور تهيه و اجراي طرحهاي تحقيقاتي.
  5. انتشار نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده در جهت بهره برداري مراكز اجرائي ، دانشگاهي از طريق نشريات ، سخنرانيهاي علمي وغيره .
  6. پيگيري و همكاري در جذب ، تثبيت ، ترفيع و ارتقاء هيئت علمي طبق دستورالعملهاي مربوطه.
  7. انجام فعاليتهاي مربوط به امور مالي و اداري مركز با همكاري طريق سازمان جهاد كشاورزي استان وطبق دستورالعملهاي مربوطه  .
  8. همكاري فعال با مراكز آموزش جهاد استان به منظور بهره برداري از توانائي و همكاري طرفين در انجام دوره هاي آموزشي يا اجراي پروژه هاي تحقيقاتي