خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی   مدیریت حفظ نباتات  سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی(شماره تماس : 05632213147)

ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021205100

صدور مجوز خروج محمو له های گیاهی از گمرک 

 

https://pms.ppo.ir/Login

2

13021201104

صدور گواهی بهداشت نباتی       

 

http://ephyto.pms.ppo.ir