خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی  خدمات مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی(شماره تماس : 05632422788)

ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021194100

صدور موافقت­نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره  4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها  

 

http://es.laoi.ir/sysworkflow/fa/classic/login/login 

2

13021194101

صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون    

http://es.laoi.ir/sysworkflow/fa/classic/login/login

3

13021194102

ابطال یا تغییر در موافقت­نامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده 6 قانون

http://es.laoi.ir/sysworkflow/fa/classic/login/login

4

13021194103

تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده 2 قانون 

http://es.laoi.ir/sysworkflow/fa/classic/login/login

5

13021194104

تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری 

http://es.laoi.ir/sysworkflow/fa/classic/login/login

6

13021194105

حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه 131)   

http://131.laoi.ir

7

13021194106

جلوگیری از تغییر کاربری­های غیرمجاز

http://es.laoi.ir/sysworkflow/fa/classic/login/login

8

13021194107

تشخیص نوعیت اراضی

http://sata.laoi.ir

9

13021195100

واگذاری اراضی ملی و دولتی (اجاره،فروش و انتقال قطعی)

http://es.laoi.ir/sysworkflow/fa/classic/login/login

10

13021195101

شناسایی، تشخیص و تصویب حریم روستا  

غیرالکترونیکی

--