خدمات قابل ارائه مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی (شماره تماس : 05632213499 )
ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021185100

ارائه مجوزاحداث باغ زعفران 

  

https://semak.maj.ir سامانه سماک

2

13021185101

ارائه مجوزاحداث باغ گیاهان دارویی          

  

https://semak.maj.ir سامانه سماک

3

13021185102

پیگیری تائیدیه معافیت گمرکی واردات تجهیزات و ماشین­آلات باغبانی  

غیر الکترونیکی

---

4

13011185105

پیگیری تائیدیه واردات محصولات باغی

غیر الکترونیکی

---

5

13011185106

پیگیری تائیدیه  صادرات محصولات باغی

غیر الکترونیکی

---

6

13021185107

تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادری  به مؤسسه ثبت و گواهی بذر ونهال  

غیر الکترونیکی

---

7

13021185108

تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد کشت بافت گیاهی به موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

 غیر الکترونیکی

---
8 13021186100 ارائه معرفی­نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح­های حوزه امور باغبانی

    

سامانه مدیریت اعتبارات
9 13021186101  تشکیل و ارائه خدمات از طریق صندوق­های ملی محصولی حمایت ازسرمایه‌گذاری به تشکل‌های ملی غیردولتی در حوزه باغبانی    

غیر الکترونیکی

---
10 13021186102 پیشنهاد و تدوین استانداردهای محصولات باغی برای سازمان‌های استاندارد ایران

غیر الکترونیکی

---
11 13021186103 ارائه خدمات فنی، تخصصی کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت محصولات باغی  

غیر الکترونیکی

---
12 13021186104 حمایت و تشویق تولیدکنندگان حوزه باغبانی برای بیمه کردن محصولات، تجهیزات و اماکن تولیدی  

غیر الکترونیکی

---
13 13021186105 تائیدیه معرفی نامه طرح های اولویت دار تولیدی حوزه باغبانی به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات  

    

سامانه مدیریت اعتبارات
14 18051186106 برگزاری دوره­ها و کارگاه‌های آموزشی بهره‌برداران باغبانی استان 

غیر الکترونیکی

---
15 13021186107 ارائه معرفی‌نامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلندمدت) 

    

سامانه مدیریت اعتبارات