عملیات اجرایی بزرگترین شهرک بارگاهی زرشک کشور در شهرستان زیرکوه و اولین روز جشنواره ملی آغاز شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی؛ عملیات اجرایی بزرگترین شهرک بارگاهی زرشک کشور 21 مهر با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در روستای افین شهرستان زیرکوه در 12 هکتار از اراضی این منطقه شروع شد تا 225 قطعه بارگاهی در این منطقه شکل بگیرد و به گفته ریئس سازمان جهاد کشاورزی استان آزوی دیرینه مردم این منطقه محقق شود وبا تدریج با خرید زرشک کشاورزان و خشک کردن آن در این منطقه به صورت استاندارد و بهداشتی، محصولی با کیفیت بهتر و بار میکروبی کمتر به روانه بازار شود. این کار در رونق اقتصادی منطقه و استقرار صنایع تبدیلی و فراوری زرشک و ایجاد اسشتغال در آینده موثر است.

تاکنون قرارداد ۱۴۰ بارگاه با مردم روستا بسته شده که به صورت نمادین سند زمین پنج بارگاه به متقاضیان اهدا شد.