لیست آدرس پورتال سازمانی  جهاد کشاورزی استانها

ردیف

سازمان جهاد کشاورزی استان

آدرس سایت استان

1                

جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

https://www.eaj.ir/

2

جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

http://www.waaj.ir/

3

جهاد کشاورزی استان  اردبیل

http://araj.ir/

4

جهاد کشاورزی استان  اصفهان

http://agri-es.ir/

5

جهاد کشاورزی استان   البرز

https://alborz.maj.ir/

6

جهاد کشاورزی استان  ایلام

https://ilam.maj.ir/

7

جهاد کشاورزی استان   بوشهر

http://sjkob.ir/

8

جهاد کشاورزی استان  تهران

http://www.tehran-agri.ir/

9

جهاد کشاورزی استان  جنوب استان کرمان

https://sjkj.ir/

10

جهاد کشاورزی استان  چهار محال و بختیاری

https://chb.maj.ir/

11

جهاد کشاورزی استان  خراسان رضوی

http://koaj.ir/

12

جهاد کشاورزی استان   خراسان شمالی

http://portal.nkj.ir/

13

جهاد کشاورزی استان   خوزستان

https://ajkhz.ir/main/

14

جهاد کشاورزی استان  زنجان

http://agrizanjan.ir/

15

جهاد کشاورزی استان   سمنان

http://semnan-aj.ir/

16

جهاد کشاورزی استان   سیستان و بلوچستان

http://sb-agrijahad.ir/portal/Home/

17

جهاد کشاورزی استان  فارس

http://fajo.ir/site/index.php

18

جهاد کشاورزی استان  قزوین

https://qazvin-ajo.ir/

19

جهاد کشاورزی استان  قم

http://jkqom.ir/

20

جهاد کشاورزی استان  کردستان

http://kurdistan.agri-jahad.ir/

21

جهاد کشاورزی استان  کرمان

http://agrijahad-kr.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx

22

جهاد کشاورزی استان  کرمانشاه

http://www.kermanshah.maj.ir/

23

جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد

https://kb.maj.ir/

24

جهاد کشاورزی استان گلستان  

http://ajgol.ir/fa-IR/DouranPortal

25

جهاد کشاورزی استان گیلان  

https://www.jkgc.ir/

26

جهاد کشاورزی استان  لرستان

http://www.ajlorestan.ir/

27

جهاد کشاورزی استان  مازندران

http://jkmaz.ir/

28

جهاد کشاورزی استان  مرکزی

https://jkm.maj.ir/

29

جهاد کشاورزی استان  هرمزگان

http://hormozgan-agri-jahad.com/

30

جهاد کشاورزی استان  همدان

http://hm.agri-jahad.ir

31

جهاد کشاورزی استان  یزد

https://yazd.maj.ir/