خدمات قابل ارائه  مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021193100

مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی   

  

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx 

2

13021193101

مجوز بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 

  

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

3

13021193102

مجوز طرح توسعه وشروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی  

  

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx