خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی  مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

آدرس الکترونیکی خدمت

1

13021206100

خدمات توسعه بازار آبزیان شیلات  

غیر الکترونیکی

 

2

13021205100

صدور مجوزهای آبزی پروری   

 

http://eagri.maj.ir/Application/Public/Login.aspx

3

13021206106

ارایه معرفی نامه بری بهره مندی از تسهیلات  

  www.tbanki.maj.ir