خدمات قابل ارائه مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی (شماره تماس : 05632213146)
ردیف

شناسه خدمت

توافقنامه سطح خدمت

نحوه ارائه خدمت

1

13021187100 

  توزیع بذر

غیر الکترونیکی

2

13021187101

ایجاد مزارع الگویی زراعی با انتقال تکنولوژی‌های جدید کشت 

غیر الکترونیکی

3

13021188103

صدور پروانه تاسيس تشكل‌هاي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي 

غیر الکترونیکی

4

13021188104

صدور پروانه بهره برداري تشكل‌هاي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي

غیر الکترونیکی

5

13021188101

صدور مجوز فعالیت شرکت‌های تامين و توليد بذر

غیر الکترونیکی

6

13021188102

گواهي استاندارد ماشين آلات و ادوات نوين

غیر الکترونیکی