به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با توجه به کاهش محسوس دما، به کشاورزان درباره محصولاتشان توصیه‌ کرد برای مقابله با سرمازدگی، تغذیه اصولی و فنی در طول سال توصیه می‌شود.

محمدرضا اکبری افزود: محلول پاشی با کود‌های فسفر بالا و پتاس بالا و اسید آمینه توصیه می‌شود که پس از گذر سرما در منطقه محلول پاشی با اسید‌های آمینه برای رفع تنش انجام شود که در این مرحله درختان در مرحله گل دهی نباشند و از گل پاک شده باشند.

به گفته وی در شرایطی که هوا سرد است، ولی هوا آرام است و باد‌های شدید و سرد در منطقه وجود ندارد، کشاورزان باید اطراف باغ دود ایجاد کنند.

وی افزود: در این راستا باید از آتش زدن بقایای گیاهی و کود‌های حیوانی که مخلوط آب و گازوئیل داشته باشد برای ایجاد دود سفید رنگی روی باغ استفاده کنیم.

اکبری گفت: برای امنیت بیشتر و جلوگیری از خسارت آتش زدن در باغات هم کپسول‌های دودزا در بازار قابل فروش است که به ازای هر هکتار ۱۵ کپسول نیاز است تا قبل از سرما فعال شود و دود حاصل از آن مانع کاهش دما در سطح باغ و سرمازدگی محصولات شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: در مناطقی که امکان ایجاد د دود نیست و از گل پاک شده باشد آبیاری کردن درختان در جلوگیری از خسارت سرما موثر خواهد بود.