به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، اکبر محمدی در بازدید از طرح های در حال اجرای آب و خاک شهرستان فردوس گفت: فرسایش خاک به عنوان یکی از مهمترین چالش های موجود در موضوع حفاظت خاک می باشد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: اجرای طرح های آبخیز تا جالیز می تواند عامل مهم و موثری در جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت منابع آبی باشد.

وی به اهمیت تامین مشارکت سهم بهره برداران ذینفع از اجرای طرح های آب و خاک اشاره کرد و اظهار داشت: تامین مشارکت بهره برداران پیش نیاز شروع عملیات اجرایی اینگونه پروژه ها علی الخصوص طرح احداث مخزن تنظیم ذخیره فصلی قنوات بلده می باشد.

گفتنی است که مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان به همراه همکاران مدیریت آب و خاک و رئیس اداره امور فنی و زیربنایی شهرستان از پروژه های مخزن تنظیم ذخیره آب فصلی قنوات بلده و قنات ناوی شهرستان فردوس بازدید کرد.