به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اکبر محمدی به نقش سامانه های نوین آبیاری در مدیریت مصرف آب در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: تا به امروز  و با گذشت 35 سال از آغاز طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در کشور، 39006 هکتار از اراضی استان به این سیستم ها مجهز شده که 10804 هکتار آن تحت فشار و  28202 هکتار آن کم فشار می باشد .

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هدف از اجرای طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری را کاهش مصرف آب در استان بیان کرد و افزود: با توجه به اینکه بیشتر اراضی استان خرده مالکی بوده و توسعه تکنولوژی در اراضی خرده مالکی دشوار می باشد، در طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، یکی از رویکردهای ما، توسعه سامانه‌ها در اینگونه اراضی بوده است که با اجرای این طرح راندمان آبیاری بین 30 تا 35 درصد افزایش یافته است

وی اظهار داشت: از مجموع اعتبارات هزینه شده برای هر طرح، حداکثر 85 درصد آن دولتی بوده و حداقل 15 درصد آن توسط بهره‌برداران تامین شده است.

محمدی تاکید کرد: آبیاری کم فشار، به دلیل ارزان بودن، سادگی آن، عدم نیاز به مهارت خاص، پایین بودن کیفی منابع آبی استان و عدم نیاز به ایستگاه پمپاژ بیشتر مورد استقبال قرار گرفته و با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق، منابع خاک ما شور یا متمایل به شوری است، این سامانه برای شرایط موجود، کارایی بیشتری دارد.