به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، جلسه کمیته فنی بذر استان با حضور معاون تولیدات گیاهی، مدیر زراعت و جمعی از کارشناسان و نمایندگان ادارات و شرکت های مرتبط در محل دفتر معاونت تولیدات گیاهی سازمان برگزار گردید.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در این خصوص گفت: بررسی گزارش وضعیت پرداخت مطالبات یارانه بذر سال گذشته شرکتهای پیمانکاری ، پس از تخصیص اعتبارات نقدی و اوراق یکی از برنامه های این جلسه بود.

محمد رزقی به سرمای زمستان سال گذشته و تنشهای محیطی حادث شده و تلاش ومدیریت شرکتهای پیمانکاری بذر استان اشاره کرد و افزود: گزارشها حکایت از تحقق 100درصدی برنامه تولید بذری غلات استان دارد  به نحوی که در تامین بذر مورد نیاز استان مشکلی وجود ندارد و امکان تامین بخشی از نیاز استان های هم اقلیم نیز وجود دارد .

وی اظهار داشت: نظر به برنامه ریزی ملی و استانی درخصوص اجرای کشاورزی قراردادی تمهیدات لازم برای تدارک و فرآوری بذر زودتر از موعد کشت شهریور ماه فراهم گردید ه است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: برنامه تولید بذر پنبه استان در طبقات سوپر الیت، الیت و گواهی رقم خرداد بدون کم وکاستی در حال انجام است.