به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، اکبر محمدی گفت: دوره آموزشی آبیاری زیرسطحی، از طریق استودیو کشاورز استان برگزار گردید.

مدیر آب و خاک  سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی افزود: جامعه هدف این دوره بهره برداران، کارشناسان آب و خاک و کارشناسان پهنه شهرستانها بوده و دوره مذکوراز طریق نرم افزار تاک ( شبکه تلویزیون اینترنتی کشاورزی، شبکه های برکت استانی، برکت ۱۵ خراسان جنوبی) قابل مشاهده بوده است.

وی اظهار داشت: در این دوره مشوق‌های دولتی برای اجرای سیستم‌های آبیاری زیرسطحی، مزایا و مدیریت آبیاری توسط کارشناس مسئول سیستم‌های نوین آبیاری و مشاور راهبردی استان توضیح داده شد.