به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی جعفری از احداث ۴ سردخانه در طبس برای حمایت از نخل کاران خراسان جنوبی خبر داد و گفت : برای حمات نخل کاران خراسان جنوبی، یک سردخانه با ظرفیت ۷۷۰ تن و ۳ سردخانه کوچک با ظرفیت ۱۰۰ تن در طبس احداث شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همچنین نخل کاران می توانند از ظرفیت سردخانه بزرگ بیرجند بهرمند شوند افزود : این سردخانه نیز آمادگی پذیرش و انبارداری خرماهای  تولیدی شهرستانهای استان را دارد.

گفتنی است که ارقام تجاری این محصول در خراسان جنوبی، کبکاب، مضافتی، زاهدی و ارقام محلی خاره خُش و پُرکو است که با ایجاد سردخانه زمینه برای صادرات این محصول ارزشمند ایجاد می‌شود.