به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرآب وخاک و امورفنی ومهندسی سازمان گفت: نهمین جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه های آب و خاک استان خراسان جنوبی در محیط GIS با حضور رئیس اداره مهندسی زراعی، مسئول سامانه های نوین آبیاری، مسئول GIS در محل دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی برگزار گردید.

وی افزود: این جلسه هر هفته به منظور ثبت کلیه طرح های اجرایی آب و خاک  استان در محیط GIS در محل دفتر مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی استان برگزار می گردد.

محمدی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه خواستار پیگیری مضاعف و جدیت و اهتمام بیشتری در روند افزایش پیشرفت فیزیکی بانک اطلاعاتی پروژه های آب و خاک استان شد.

در این جلسه رئیس اداره مهندسی زراعی مصوبات جلسه قبلی را قرائت و در ادامه کارشناس GIS گزارش اقدامات صورت گرفته را خدمت حضار در جلسه ارائه کرد.