به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، دکتر احمدی صومعه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی کشور به همراه خشنود مدیركل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری و نیز  فرهنگی مدیر کل دفتر فنی مهندسی و امور پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی کشور برای بازدید از چندیدن طرح تحقیقاتی به خراسان جنوبی سفر کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی کشور در خصوص این سفر گفت: از دو ایستگاه بررسی سازگاری نخیلات شهرستان طبس و همچنین ایستگاه پرورش بز کرکی شهرستان سربیشه بازدید گردید.

احمدی صومعه افزود: خراسان جنوبی پتانسیل های خوبی در حوزه تولیدات گیاهی و همچنین تولیدات دامی دارد که نیازمند حمایت مسئولین کشوری و تخصیص اعتبارات ملی می باشد.

وی اظهار داشت: پس از بررسی های انجام شده، به زودی این دو ایستگاه شهرستان به دو ایستگاه ملی تبدیل خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی کشور  گفت: ایستگاه بررسی سازگاری نخیلات شهرستان طبس به ایستگاه ملی تحقیقات علوم باغبانی و ایستگاه پرورش بز کرکی شهرستان سربیشه به ایستگاه ملی تحقیقات علوم دامی ارتقا خواهد یافت.

احمدی صومعه افزود: پیگیری برای تخصیص اعتبار و جذب نیروی انسانی متخصص در سازمان تات انجام خواهد شد و به زودی این برنامه اجرایی خواهد شد.