به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت:کل سطح پسته استان 30570 هکتارکه 18251 هکتار باغات بارور می باشد.

محمدرضا اکبری با بیان اینکه مقدار 12 هزار962 تن  پسته به ارزش حدود 39000 میلیارد ریال برداشت شده است، اظهار کرد: سال قبل 12651 تن پسته از کل سطح باغات استان برداشت شد.

وی ازکاهش 10 درصدی محصول در سال جاری خبر داد و افزود: نسبت به میانگین عملکرد سنوات قبل 35 تا 40 درصد کاهش داریم که 15 تا 20درصد آفات و به همین میزان خسارت سرما را داریم.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: دلیل کاهش محصول ضعیف بودن باغاتی است که از نظر تغذیه خسارت آفات هم بیشتر بروز می کند.

وی با اشاره به اینکه تعداد بهره برداران این محصول 9250 نفر هستند، گفت: ارقام پسته استان سفید پسته، کله قوچی، اکبری، بادامی، احمدآقایی و فندقی می باشد.

اکبری اضافه کرد: به دلیل مقاومت به شرایط نامساعد محیطی از جمله گرما، شوری و خشکی از محصولات باغی مهم استان می باشد که توسعه آن رو به گسترش است و در حال حاضر خراسان جنوبی رتبه پنجم سطح زیر کشت این محصول در کشور را در اختیار دارد.