به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبودتولیدات دامی سازمان گفت: در راستای توسعه خدمات شترداری با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و صدو و چهل میلیون ریال استان از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه گردیده است.

محمد شبانی افزود: اجرای طرح توسعه خدمات شترداری به منظور حمایت از شترداران استان با توجه به ظرفیت های موجود می باشد.

معاون بهبودتولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: این خدمات مشتمل بر احداث آبشخورداران جهت شترداران، ثبت مشخصات شتر، انجام فعالیت های بهداشتی و مبارزه با انگلها، ایجاد بهاربندهای صحرایی و جایگاه نگهداری و در نهایت بهبود مدیریت گله می باشد.